หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ยินดีต้อนรับสู่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
ท้องถิ่นก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ
การเกษตรแนวใหม่ ห่วงใยธรรมชาติ
1
2
3
 

พรมเช็ดเท้าแฟนซี  
 
 
ถนนคนเดิน ตรอกโรงยา
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 พ.ค. 2552
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    แนวทางการพัฒนา
   
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ทางคมนาคมและสาธารณูปโภค
   
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค–บริโภค ให้มีคุณภาพและน้ำเพื่อการเกษตร
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    แนวทางการพัฒนา
   
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง
   
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
   
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    แนวทางการพัฒนา
   
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชน
   
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงอนุรักษ์
   
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียงและการแก้ไขปัญหาความยากจน
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
    แนวทางการพัฒนา
   
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข
   
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
   
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น
   
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
    แนวทางการพัฒนา
   
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดสมรรถนะและความสามารถในการทำงานของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการ ดำเนินงานเมืองน่าอยู่
   
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร
   
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ทางการพัฒนาการส่งเสริมการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี
   
แนวทางการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
สายตรงนายก อบต.
โทร : 089-813-8451