หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ดงขวาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ยินดีต้อนรับสู่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
ท้องถิ่นก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ
การเกษตรแนวใหม่ ห่วงใยธรรมชาติ
1
2
3
 
พรมเช็ดเท้าแฟนซี
 
 
ถนนคนเดิน ตรอกโรงยา
 
 
เริ่มนับ วันที่ 21 พ.ค. 2552
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    แนวทางการพัฒนา
   
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ทางคมนาคมและสาธารณูปโภค
   
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค–บริโภค ให้มีคุณภาพและน้ำเพื่อการเกษตร
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    แนวทางการพัฒนา
   
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง
   
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
   
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    แนวทางการพัฒนา
   
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชน
   
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงอนุรักษ์
   
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียงและการแก้ไขปัญหาความยากจน
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
    แนวทางการพัฒนา
   
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข
   
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
   
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น
   
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
    แนวทางการพัฒนา
   
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดสมรรถนะและความสามารถในการทำงานของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและการ ดำเนินงานเมืองน่าอยู่
   
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร
   
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ทางการพัฒนาการส่งเสริมการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี
   
แนวทางการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
สายตรงนายก อบต.
โทร : 089-813-8451