หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ยินดีต้อนรับสู่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
ท้องถิ่นก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ
การเกษตรแนวใหม่ ห่วงใยธรรมชาติ
1
2
3
 
 
คู่มือส ำหรับประชาชน : การแจ้งถมดิน
คู่มือส ำหรับประชำชน : การลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
คู่มือส ำหรับประชาชน : กำรรับช ำระภาษีบ ำรุงท้องที่
คู่มือส ำหรับประชำชน :ก ารรับช ำระภาษีป้าย
คู่มือส ำหรับประชำชน : การรับช ำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับนักเรียนเข้ำเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
   1     (2)