คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

ประกาศ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง


คู่มือสำหรับประชาชน :การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21


คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499


คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


คู่มือสำหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนำ้มัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)


คู่มือสำหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21


คู่มือส ำหรับประชาชน : การแจ้งขุดดิน

  (1)     2      3