หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ยินดีต้อนรับสู่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
ท้องถิ่นก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ
การเกษตรแนวใหม่ ห่วงใยธรรมชาติ
1
2
3
อำนาจหน้าที่
 

 
อำนาจหน้าที่ ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล,พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

        ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1))
2.รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67 (2))
3.ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค  และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑))
4.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘ (๒))
5.ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา ๖๘ (๓))
6.การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ (มาตรา 16(2))
7.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (มาตรา 16 (3))
8.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา 16 (4))
9.การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5))
10.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16 (26))
11.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขาม (มาตรา 68 (10))
     ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
1.การจัดการศึกษา  (มาตรา 16(9))
2.การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  (มาตรา ๑๖ (๑๐))
3.การส่งเสริม การฝึก และประกอบชีพ  (มาตรา 16(6))
4.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  (มาตรา 16(12))
5.การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  (มาตรา 16(13))
6.การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙))
7.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน (มาตรา 16(20))
8.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16(21))
9.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16 (22))
10.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ (มาตรา 16 (23))
11.การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา 16 (24))
12.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16 (27))
13.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓))
14.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ (มาตรา ๖๗(๖))
15.ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา ๖๘ (๔))
16.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 23(5))
17.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 23(6))
        การจัดระเบียบชุมชม สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17))
2.การผังเมือง (มาตรา  16(25)) (มาตรา 68(13))
3.การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))
4.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 16(29)), (มาตรา  67(4))
5.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา ๑๖(30))
6.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธรณสมบัติของแผ่นดิน
(มาตรา ๖๘(๘))
       การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว    
1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา 16 (1))
2.การส่งเสริม  การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖))
3.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน  (มาตรา 16(7))
4.การส่งเสริมการท่องเที่ยว  (มาตรา 16(8))
5.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5))
6.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  (มาตรา ๖๘(๖))
7.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  (มาตรา ๖๘(๗))
8.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา ๖๘ (๑๑))
9.การท่องเที่ยว  (มาตรา  ๖๘ (๑๒))
       การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (มาตรา 16 (18))
2.  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน           ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 16 (24))
3. คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(มาตรา 23(4)), (มาตรา ๖๗(๗))
4.รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 23(4))   (มาตรา ๖๗(๒))


 

ข่าว ณ. วันที่ 20 เม.ย. 2564 เวลา 10.30 น. โดย SOA.DK

ผู้เข้าชม 28 ท่าน