หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ยินดีต้อนรับสู่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
ท้องถิ่นก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ
การเกษตรแนวใหม่ ห่วงใยธรรมชาติ
1
2
3
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] 12 พ.ค. 2563
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 พ.ค. 2563
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพิ่มเติม 8 พ.ค. 2563
การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลให้แก่บุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด 8 พ.ค. 2563
การรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในระบบสารสนเทศ ด่วนที่สุด 8 พ.ค. 2563
ขอส่งสำเนาประกาศและแจ้งการเปิดใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์ (ใหม่) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 8 พ.ค. 2563
รายชื่อผู้ดูแล กลุ่มโอแพนแชท (OpenChat) ในแอพลิเคชันไลน์ (LINE) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ 7 พ.ค. 2563
โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ด่วนที่สุด 7 พ.ค. 2563
ขอความอนุเคราะห์ให้ดำเนินการตอบแบบสอบถาม ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 7 พ.ค. 2563
ซักซ้อมแนวทางการนำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาสมทบกับเงินจัดสรรตามจำนวนเงินนอกงบประมาณที่กำหนดในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 7 พ.ค. 2563
การขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 พ.ค. 2563
ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 พ.ค. 2563
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 5 พ.ค. 2563
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านแอปพลิเคชัน KhunLook ในระหว่างปิดการเรียนการสอน [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 5 พ.ค. 2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า ด่วนที่สุด 5 พ.ค. 2563
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด 1 พ.ค. 2563
การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information system : LEC) ประจำปีการศึกษา 2563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [QR Code User 76 จังหวัด] 1 พ.ค. 2563
การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด 1 พ.ค. 2563
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 พ.ค. 2563
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 พ.ค. 2563
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 922