หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ดงขวาง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ยินดีต้อนรับสู่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
ท้องถิ่นก้าวหน้า ชาวประชาสุขใจ
การเกษตรแนวใหม่ ห่วงใยธรรมชาติ
1
2
3
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน จำนวน 1 หลัง แบบที่ สถ.ศพด.1 แบบไม่ตอกเข็ม (ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย) หมู่ที่ 5 ตำบลดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุท  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
เรื่อง     สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน  จำนวน 1 หลัง  
แบบที่ สถ.ศพด.1 แบบไม่ตอกเข็ม (ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย)  หมู่ที่ 5 ตำบลดงขวาง  อำเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี
……………............………………
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบที่ สถ.ศพด.1 แบบไม่ตอกเข็ม (รายละเอียดตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย)  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน  จำนวน  1  ป้าย  ณ  หมู่ที่ 5  ตำบลดงขวาง  อำเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี   ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 1,524,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
   1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในการเสนอราคาให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในคราวเดียวกัน
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือผู้เสนองานรายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือเสนองานต่อ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 762,000.- บาท
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,500.-บาท  (-หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ได้ที่ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง  อำเภอหนองขาหย่าง  จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่  13  ตุลาคม  2557  ถึงวันที่  27  ตุลาคม  2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5650-2083 ในวันและเวลาราชการ
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557     ระหว่างเวลา   10.30  น .  ถึง  11.00   น.   ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
กำหนดยื่นซองสอบราคา   ในวันที่  13  ตุลาคม 2557  ถึงวันที่  27  ตุลาคม  2557  (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 น. ถึงเวลา  15.00 น.  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง และในวันสุดท้ายวันที่   28  ตุลาคม  2557  ระหว่างเวลา  10.00 น.  ถึงเวลา  10.30 น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ณ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง)
กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ( ณ ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง)
ประกาศ  ณ  วันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ.  2557


( นายสมภาร  พิมพ์จันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ต.ค. 2557 เวลา 15.44 น. โดย SOA.DK

ผู้เข้าชม 1094 ท่าน