หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
อบต.ดงขวาง ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

อบต.ดงขวาง จัดประชุมประชาคมระดับตำบลทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2565)  ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/ว2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม  2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 13.34 น. โดย SOA.DK

ผู้เข้าชม 6 ท่าน