เริ่มนับ วันที่ 21 พ.ค. 2552
   
 
ตรวจรับรองผลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด [ 30 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 52 
 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม หรือยำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ด่วนที่สุด) [ 30 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 56 
 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการแขดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ด่วนที่สุด) [ 30 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 49 
 
การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ด่วนที่สุด) [ 1 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 12 
 
เร่งรัดการรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ งวดที่ ๑ จำนวน ๓ เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘) (ด่ว [ 1 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 22 
 
สำรวจข้อมูลจำนวนโรงฆ่าสัตว์และพนักงานตรวจโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 30 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 55 
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [631]