เริ่มนับ วันที่ 21 พ.ค. 2552
   
 
สำรวจสถานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ด่วนที่สุด) [ 23 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 77 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... และพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘ (ด่วนที่สุด) [ 15 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 141 
 
รายงานสรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) [ 15 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 204 
 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุญาตให้เอกชนติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 9 
 
การดำเนินการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 27 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 9 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการ เดือน มฺิ.ย.59 เพิ่มเติม พ.ค.59 [ 24 มิ.ย. 2559 ]   อ่าน 40 
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [705]