เริ่มนับ วันที่ 21 พ.ค. 2552
   
 
การประชุมสัมมนาชี้แจงเพื่อแเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจ ตามโครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการสว่นท้องถิ่น จากบัญชีระบบแท่ง (ด่วนที่สุด) [ 10 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 45 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุกิจเฉพาะ (1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต เดือนมกราคม 59 (ด่วนที่สุด) [ 8 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 52 
 
ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม ด่วนที่สุด [ 1 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 205 
 
รายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (หลังการจัดหา)ด่วนที่สุด [ 10 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 49 
 
โครงการฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาและการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวีธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอปท.พ.ศ.2551 [ 10 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 27 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเกษตรกรและประกวดแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง [ 9 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 38 
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [654]