เริ่มนับ วันที่ 21 พ.ค. 2552
   
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกนและแก้ไขปัหายาเสพติด กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 28 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 5 
 
ขอความอนุเคราะห์แจ้งอปท.ส่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม (ด่วนที่สุด) [ 26 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 139 
 
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ กรณีเร่งด่วน (ด่วนที่สุด) [ 26 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 277 
 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2557 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน [ 26 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 73 
 
การรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี งปม. 2558 [ 25 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 158 
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [580]