เริ่มนับ วันที่ 21 พ.ค. 2552
   
 
กำหนดการประชุมเพื่อให้คำแนะนำและติดตามผลความคืบหน้า ตลอดจนรับทราบปัญหอุปสรรคการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 165 
 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวด 4/2559 [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 12 
 
การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ลุกเสือชาวบ้าน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 26 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 13 
 
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปาและถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 145 
 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ด่วนที่สุด) [ 23 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 47 
 
แนวทางปฏิบัติทั่วไป กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทำความตกลงกับต่างประเทศ (ด่วนที่สุด) [ 23 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 20 
 
[1] [2] [3] [4] [5] ....หน้าสุดท้าย >> [741]